sč̓meptn – Root Word

This list contains identified root word shells. These are root words without a primary vowel. This form contains the core meaning of the root word. Vowels add specific information to this meaning. This list is preliminary and will be updated as needed. Examples will be added as this page grows. Alternate spelling strategies in parenthesis attempt to capture the sound of the pharyngeals, y, and w consonants. Root words with a primary vowel derive base/core meaning from the root shell and the vowel. This list contains 448 root word shells as of 08/06/2023.

Your questions on words and concepts will receive a reply with more information helping build this site.

 • ʕc          restrain (Ɂac, ac)
 • ʕc̓          train at/on (Ɂac̓, ac̓)
 • ʕč          materialize (Ɂeč)     
 • ʕh          annoy (Ɂeh, eh)
 • ʕl           separate away (Ɂel, el, el̕)
 • ʕl̕           exert effort at (Ɂel̕, el̕)
 • ʕɬ          engulf, subsume (Ɂeɬ, eɬ)
 • ʕm̓         depart to (Ɂem, em̓)
 • ʕn          tangible (Ɂen, en)
 • ʕp          possess current (ep, Ɂep)
 • ʕp̓          remain in contact, wipe (ep̓, Ɂep̓)
 • ʕs          diverge, disperse (Ɂes, es)
 • ʕt          dormant (Ɂet, et)
 • ʕw         go in turn (Ɂew, ew)
 • ʕw̓         drip, bead, dribble (Ɂaw̓, aw̓)
 • ʕx̌          emulate (Ɂax̌, ax̌)
 • ʕxʷ        convey sound (Ɂexʷ, exʷ)
 • ʕx̌ʷ        scrape (Ɂax̌ʷ, ax̌ʷ)
 • ʕy          arrange together (Ɂay, ay, Ɂey, ey)
 • ʕy̓          vigor (Ɂay̓, ay̓)
 • ʕ̓n         go (en̓, Ɂen̓)
 • cʕ          scream (ca, ce, cɁ)
 • ch          favored
 • ckʷ        pull      
 • cl           five, fully expand/outstretch  
 • cɬ           isolate
 • cm         soft consistency
 • cm̓         mini     
 • cʕʷ        fringe-like (co)
 • cʕ̓ʷ        beat, punch (coɁ)
 • cp          open within      
 • cq          open side up    
 • cqʷ        encase in designated position
 • cs          clatter
 • cš          warm up
 • ct          situate inside
 • cw         emulate (cu) 
 • c̓ʕ          pervade (c̓a, č̓e, č̓Ɂ)           
 • c̓ʕ̓          rattle sound (c̓aɁ, c̓eɁ)  
 • c̓č̓          gore, impale       
 • c̓kʷ        unfavor
 • c̓k̓ʷ        rigid     
 • c̓l           plant pl.
 • c̓l̕           assemble       
 • c̓ɬ           cold
 • c̓m         constrict            
 • c̓m̓         bone    
 • c̓n          tight, secure      
 • c̓ʕʷ        in set (c̓o) 
 • c̓p̓          adhere together            
 • c̓q          precipitate        
 • c̓q̓          strike with projectile
 • c̓qʷ        discharge, exude          
 • c̓q̓ʷ        point
 • c̓s          clear, deplete    
 • c̓w         separate, discrete (c̓u) 
 • c̓w̓        remove, wash (c̓uɁ) 
 • c̓x̌          crisp           
 • c̓x̌ʷ         derive from       
 • c̓y          contort, recoil
 • čʕ          open uncover, reveal (ča,če, čɁ)
 • čc          arrive at            
 • čl        engage
 • čɬ        separate out, hunt, pursue   
 • c̓p̓          adhere together            
 • čm         scavenge
 • čm̓         reject      
 • čn          contact
 • čn̓          grasp    
 • čʕʷ        yell out (čo, čw čaw)
 • čp          soft, spongy
 • čš          go along            
 • čw         easy movement, unrestricted (ču, čuw)
 • čt̕          on/at the mark
 • čx̌ʷ        pass     
 • č̓ʕ          emplaced (č̓e, č̓a, č̓Ɂ) 
 • č̓c̓          lie down, recumbent
 • č̓s          unpleasant, bad
 • č̓l           transit, transition         
 • č̓ɬ           deposit
 • č̓ƛ̓           brown, grey, dirty
 • č̓m         extremity          
 • č̓n          enclose
 • č̓ʕʷ        employ (č̓u, č̓o, č̓w)
 • č̓p̓          pinch grasp
 • č̓s          unpleasant, bad
 • č̓š          caught off guard
 • č̓t          half        
 • č̓w         gone    
 • č̓xʷ        decline, shrink   
 • č̓y          shade (č̓i)
 • č̓y̓          positioned with (č̓iɁ, č̓ii)
 • hʕ          bestow attention (he, ha, hɁ)       
 • hʕ̓                      
 • hʕʷ        awed (haw)
 • hy        cease
 • kʷʕ        grow (kʷa, kʷe, kʷɁ)
 • kʷc        off-kilter            
 • kʷl         to be obvious, red/yellow       
 • kʷl̕         perspire             
 • kʷɬ        edgy, insecure     
 • kʷƛ̓        reveal, open up 
 • kʷm       position away
 • kʷn        hold, sing
 • kʷp        exert force, push 
 • kʷs        compact            
 • kʷt        eminent            
 • kʷxʷ      move by sliding, dragging       
 • k̓ʷʕ        bite (k̓ʷe, k̓ʷa, k̓ʷɁ) 
 • k̓ʷc̓        immovable, fixed
 • k̓ʷl̕         create  
 • k̓ʷn        quantity, amount
 • k̓ʷn̓        examine, inspect, choose              
 • k̓ʷs        surprise
 • k̓ʷt̕        spring forth, suddenly emerge
 • k̓ʷxʷ       unsecure, untether
 • k̓ʷy        diminutive, small 
 • lʕ           positioned over (la, le, lɁ)
 • lkʷ         far, distant        
 • lk̓ʷ         sever, break away 
 • lm         pleasing             
 • lʕʷ         in place (loo, lo)
 • lp̓           fit in hole          
 • lq           pull out rooted 
 • lq̓           bury
 • lqʷ         fall off/away/from, shed
 • lq̓ʷ         big component 
 • lš           outgrowth         
 • lw           comes off the surface, ring, chapped
 • lx̌           unimpeded, lack barrier or blockage
 • lxʷ         descend in/on  
 • l̕q̓           scratch with object             
 • l̕q̓ʷ         be able to         
 • ɬʕ          abut (ɬe, ɬa, ɬɁ)
 • ɬc          laid side by side, put one to the other
 • ɬc̓          whip punish      
 • ɬkʷ        scoop out, lap up             
 • ɬk̓ʷ        pierce and hold       
 • ɬm         detach, isolate   
 • ɬm̓         remove portion
 • ɬn         project out
 • ɬp          cease, diminish, contract  
 • ɬp̓          uniform
 • ɬq          affix upon          
 • ɬq̓          lay flat, recumbent       
 • ɬqʷ        drape over
 • ɬq̓ʷ        distinct, devoid
 • ɬt̕           disturb from position
 • ɬw         without, few (ɬu)
 • ɬw̓         pierce, probe (ɬuɁ)
 • ɬx̌          engage with      
 • ɬxʷ        envelop
 • ɬx̌ʷ        passage/open   
 • ƛ̓ʕ          out (ƛ̓e, ƛ̓a, ƛ̓Ɂ)
 • ƛ̓č          expose 
 • ƛ̓kʷ          move off
 • ƛ̓l           inanimate 
 • ƛ̓c̓          solid, hardy, hard  
 • ƛ̓č          expose       
 • ƛ̓m         position ahead 
 • ƛ̓m̓         purple stain
 • ƛ̓ʕʷ        harden (ƛ̓aw)
 • ƛ̓p          adhered
 • ƛ̓q        open expose
 • ƛ̓q̓        hot 
 • ƛ̓qʷ        poke     
 • ƛ̓q̓ʷ        fight spouse  
 • ƛ̓w̓         look in on          
 • ƛ̓x̌          extreme            
 • ƛ̓y          sharp point       
 • mʕ         endeavor, endure (ma, me, mɁ) 
 • mc         erode  
 • mc̓         viscous
 • mkʷ        perceivable, discernible
 • mk̓ʷ         snow, blanket
 • ml         out of position/place 
 • ml̕         aimless, unsubstantial    
 • mɬ         dismantle, topple           
 • mƛ̓        applied with substance
 • mn        contra  
 • mn̓        apply color
 • mʕʷ       flow (moo, mo)
 • mʕ̓ʷ       break (maw̓)
 • mq        prevent
 • mq̓        full, sated   
 • mq̓ʷ         mound, bump
 • ms         four, confident       
 • mš         none  
 • mt         congest, jam-packed      
 • mt̕         clot      
 • mx̌         differing      
 • mxʷ       dishevel    
 • mx̌ʷ       soft layered   
 • my         know, unmistakeable, real    
 • nč̓        cut
 • nkʷ        fellow with       
 • nk̓ʷ        one
 • nl        poison
 • nq̓ʷ        steal
 • ns        make wet
 • nw̓        persist, maintain sensation or presence
 • ʕʷl       accumulate energy (Ɂol, Ɂul, ol, ul, wl)
 • ʕʷɬ        integrate (oɬ, uɬ)
 • ʕʷs        lost, astray (os, Ɂos)         
 • ʕʷx̌ʷ      string out (ox̌ʷ, Ɂox̌ʷ)        
 • ʕʷy        laugh, thaw (oy, Ɂoy)     
 • pʕ          contrast state to changed state (pa, pe, pɁ)
 • pc          repetitious        
 • pč          encase
 • pč̓           shine, reflect          
 • pkʷ        pour solid objects          
 • pl        yielding
 • pɬ        copious, abundant
 • pm        much, great deal             
 • pn         time period       
 • pn̓         malform, bend, deform
 • pʕʷ        lay on thick, supersede, apply white (po, poo)
 • pq         white   
 • pq̓         mold   
 • ps          irregular            
 • pš          light weight, thin, pliant       
 • pt          goes through    
 • pw         drum sound      
 • pw̓         recursive
 • pl        yielding 
 • px̌        rub for some purpose, glide, polish       
 • pxʷ        waft                   
 • px̌ʷ        distribute/elder
 • py          happy (pi)
 • p̓ʕ          apply force, press (p̓a, p̓e, p̓Ɂ)
 • p̓c̓          squirt   
 • p̓k̓ʷ        stoop, bend
 • p̓l           turn in on          
 • p̓ɬ          successive    
 • p̓ƛ̓          release 
 • p̓n           lay down     
 • p̓ʕʷ        ignore  (p̓au, p̓aw)
 • p̓q̓ʷ          sputter    
 • p̓s          bulged out        
 • p̓š          unravel      
 • p̓t̕          make viscous    
 • p̓w̓         noticeable, smell (p̓uɁ)
 • p̓x̌           sear         
 • p̓x̌ʷ        old       
 • p̓y          expand, broaden (p̓i)      
 • qʕ          taper, narrow (qa, qe, qɁ)
 • qc          shrink   
 • ql           apex     
 • ql̕           encompass        
 • qɬ           awake
 • qm        things at rest    
 • qn         invoke, serenade, chant
 • qp         protect, cushion
 • qq           invoking, serenade, chant
 • qw        itch (qu)
 • qx̌          of many, great   
 • qxʷ ward off
 • q̓ʕ          snuggly within (q̓a, q̓e, q̓Ɂ)
 • q̓c̓           weave, entwine, compact together   
 • q̓l           loop onto   
 • q̓ɬ        under-rib
 • q̓ƛ̓          reach, attain    
 • q̓m        ingest, intake
 • q̓p          enmesh, snarl        
 • q̓p̓          hard shell
 • q̓s          long time          
 • q̓t          skin      
 • q̓t̕          hook out        
 • q̓w        cast, charm, witch (q̓o, q̓u)
 • q̓w̓         break (q̓oɁ, q̓uɁ)
 • q̓x̌          unmoving, blocked         
 • q̓xʷ        conceited 
 • q̓y        splay, split, fork (q̓i, q̓ey)
 • q̓y̓          differentiate appearance, mark, color (q̓iɁ, q̓ey̓)      
 • qʷʕ      conform (qʷa, qʷe, qʷɁ)
 • qʷc      warm
 • qʷl         express voice    
 • qʷl̕         change state     
 • qʷɬ        persist on          
 • qʷm      depart pl           
 • qʷm̓      not quite           
 • qʷn       green, light green, sky blue     
 • qʷn̓       pity      
 • qʷs        juvenile
 • qʷt        with accompaniments         
 • qʷw       pliant, limber (qʷo, qʷu)
 • qʷx̌ʷ      upright pl             
 • q̓ʷʕ      slide, move (q̓ʷa, q̓ʷɁ)
 • q̓ʷʕ̓        belch (q̓ʷaɁ)
 • q̓ʷc        fat       
 • q̓ʷc̓        fill        
 • q̓ʷɬ        tireless 
 • q̓ʷƛ̓        fill gap 
 • q̓ʷm      bunch together
 • q̓ʷs        cluster 
 • q̓ʷt        bend multiples
 • q̓ʷt̕        nod
 • q̓ʷy        drawn in, black (q̓ʷi, q̓ʷey)   
 • q̓ʷy̓        un-turbulent (q̓ʷiɁ, q̓ʷey̓)
 • sš         move skin (səš)
 • sʕ          foundation, profound, preserve (sa, se, sɁ)
 • sč̓                       
 • sl           set down           
 • sl̕           out of it
 • sn          eminent            
 • sʕʷ         melt/drain away, consume, evaporate (so, soo)
 • sp̓          strike with object      
 • sq̓          split, crack     
 • sq̓ʷ        spring, fly, quick jump  
 • st        twist, wrap, braid
 • st̕        stretch
 • sw         discern, determine (su)
 • sx̌          scrape against  
 • sxʷ          discern
 • sx̌ʷ        descend             
 • sy          power, ability (si)
 • sy̓          cold, chill (siɁ)
 • šʕ          approach (ša, še, šɁ)
 • šč̓          miss, fail               
 • šl           rotate  
 • šƛ̓           level, even, sequential
 • šm         partition            
 • šn          lay flat 
 • šn̓          flat cover
 • šp          consume           
 • št̕           stand planted   
 • šw         extend (šu)
 • šy̓          proceed, continue (šiɁ)   
 • tʕ          at the edge (ta, te, tɁ)   
 • tc          make contact
 • tč                       
 • tkʷ        tight formation 
 • tl           straight out       
 • tk̓ʷ        situate, position
 • tl̕           from, transit from 
 • tm         independent of, related but separate     
 • tm̓         prominent         
 • tn          taut      
 • toqʷ      ravine  
 • tʕ̓ʷ        crowd things together (tuɁ, tuw̓)
 • tp          tint, darken        
 • tq          occlude
 • tš          full stature
 • tw         advance             
 • tw̓         diminished condition    
 • tx̌          sharp sensed     
 • txʷ        add to  
 • tx̌ʷ        straight
 • ty          forward prone (ti)
 • ty̓          give way (tiɁ)
 • t̕ʕ          prominent, striking (t̕a, t̕e, t̕Ɂ)
 • t̕č̓           out of place   
 • t̕kʷ        go over
 • t̕l           part away          
 • t̕ɬ           adhere on
 • t̕m         closely held       
 • t̕m̓         supple          
 • t̕n̓         in contact          
 • t̕n           supple
 • t̕p          increase dimension        
 • t̕q           stack    
 • t̕q̓           position away from
 • t̕qʷ        join to  
 • t̕s           stiff, sturdy       
 • t̕š           sweet 
 • t̕w̓         disassociate      
 • t̕xʷ        striking, abnormal
 • t̕x̌           unfurl
 • t̕y          fall (t̕i)
 • wʕ        vigor, succession (wa, we, wɁ)
 • wc        freely/loosely connected (oc, uc)
 • wh        bark
 • wl         flame, shimmer (ol, ul)
 • wl̕       askew
 • wɬ       course (uɬ)
 • wm       power, spiritual power (um)
 • wn         undeniable, obvious, clear-cut (un)
 • wp         hair (up)
 • wq̓         open up (oq̓, uq̓)
 • ws         align, orient (uš)
 • ws         comes to be of some length (us)
 • wt̕         insert elongated obj. (ut̕)   
 • ww        recur (uw, wu)
 • wy̓         complete (uy̓, wiɁ)
 • w̓q̓       guarded (uɁq̓)
 • w̓xʷ       hang, sag    
 • x̌ʕ          dramatic (x̌a, x̌e,x̌Ɂ)    
 • x̌c          make ready       
 • x̌l           void      
 • x̌ƛ̓          resistive to removal           
 • x̌m         set, fixed            
 • x̌m̓         dried    
 • x̌n          incomplete         
 • x̌n̓          injure   
 • x̌p̓          line, coat            
 • x̌q          clear away        
 • x̌s          good    
 • x̌y        culminate (x̌i, x̌ey)       
 • x̌y̓         significant, substantial, great, costly (x̌iɁ, x̌ey̓)    
 • xʷʕ        recursive movement (xʷa, xʷe, xʷɁ)
 • xʷʕ̓        much, many (xʷɁ, xʷeɁ)   
 • xʷc        reduce 
 • xʷc̓        present, exhibit 
 • xʷl       active, animate
 • xʷƛ̓        whittle 
 • xʷm       display red        
 • xʷm̓       secure  
 • xʷp        spread, open outward, unfold 
 • xʷs        active withdrawal/separation           
 • xʷt        split-up, partition
 • xʷt̕        active vs mundane         
 • xʷw      okay, purposely go through to     
 • xʷy        translocate, go (xʷi) 
 • xʷy̓        focused acts (xʷiɁ)
 • x̌ʷʕ        zest, tenacious (x̌ʷa, x̌ʷe, x̌ʷɁ)
 • x̌ʷc        pass much/many    
 • x̌ʷc̓        break/separate in two     
 • x̌ʷl         separate, loose
 • x̌ʷɬ       quicken for some purpose/outcome  
 • x̌ʷƛ̓        make pieces      
 • x̌ʷn        hum     
 • x̌ʷq̓ʷ     disaggregate, separate, gapped
 • x̌ʷs        froth, foam            
 • x̌ʷt        cut off  
 • x̌ʷy       sharp-edged (x̌ʷi)
 • x̌ʷy̓       fade away/off (x̌ʷiɁ) 
 • yʕ          remain (ya, ye, yɁ)
 • yʕ̓          gather (yaɁ, yeɁ, yaa)
 • yc̓          compress, compact (ic̓)
 • yh          interlude, let-up (ih)
 • ykʷ        distinct, solitary (ikʷ)
 • yl           immerse, enjoin (il)
 • ym         solidify (im)
 • ym̓         distress (im̓)
 • yn          curve in (in)
 • yʕʷ        strong, intense (yo)
 • yq̓         present, emerge (iq̓)
 • yqʷ        lie (iqʷ)
 • yq̓ʷ       rot, spongy (iq̓ʷ)
 • ys          hinder, limit (is)
 • yš        lower, descend (iš)
 • yt          welter, jumble (it)
 • yw̓         move (iw̓)
 • yx̌          abrade (ix̌)
 • yxʷ        descend lower (ixʷ)
 • y̓ʕ          meager (iɁe, iɁa)
 • y̓s          murky, shadowy, opaque (iɁx)
 • -a, significant, grandiose
 • -e, to be, the kind being
 • -i, resultive, process oriented
 • -u, of itself, potential
0 Comments

There are no comments yet

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Skip to toolbar